Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO)

Projekt „Hodnotenie samosprávnych opatrení“ sa zameriava na monitoring a hodnotenie prevažne ekonomicko-sociálnych opatrení samospráv na rôznych stupňoch (obec, mesto, VÚC). Po decentralizácii v uplynulých rokoch získali regionálne zastupiteľstvá významné právomoci, ktoré majú bezprostredný vplyv na kvalitu života občanov v jednotlivých regiónoch, preto je dôležité, aby verejnosť mala prehľad o tom, ako svoje právomoci samosprávy využívajú.

V rámci projektu sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, odborníci na komunálnu sféru, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru z rôznych regiónov, centralizuje ich na jedno miesto a umožňuje tak občanom vytvoriť si vlastnú mienku o opatreniach jednotlivých samospráv, prípadne ich porovnať so situáciou v ich regióne.

Partnerom projektu je Združenie miest a obcí SR. Výsledky hodnotenia sú publikované v pravidelných štvrťročných intervaloch.

Výsledky projektu HSO:

júl - september 2014

apríl - jún 2014

január - marec 2014

október - december 2013

júl - september 2013

apríl - jún 2013

január - marec 2013

október - december 2012

júl - september 2012

apríl - jún 2012

január - marec 2012

október - december 2011

júl - september 2011

apríl - jún 2011

január - marec 2011

október - december 2010

júl - september 2010

apríl - jún 2010

január - marec 2010

október - december 2009

júl - september 2009

apríl - jún 2009

január - marec 2009


Partner projektu:

Reklamný partner projektu:

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2014