Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

Národná správa o ľudskom rozvoji -
 Slovenská republika 2001-2002
(všetky kapitoly sú vo formáte .pdf)

 Obsah

Zhrnutie

1. Zdravie – naliehavá priorita

2. Stav ľudského rozvoja

2.1 Politický kontext rozvoja kvality života

2.1.1 Postojová dimenzia demokratizácie
2.1.2 Aký je reálny dopad postojov ľudí na politiku Slovenska?
2.1.3 Od ľavo-pravej širokej koalície ku koalícii strán s podobnými politikami
2.1.4 Výsledky a dôsledky parlamentných volieb 2002
2.1.5 Vláda, parlament, vzťah koalície a opozície
2.1.6 Riziko veľkých očakávaní

2.1.7 Slovensko a EÚ
2.1.8 Politické súvislosti zdravotníctva

2.2 Hospodársky vývoj a trh práce

2.2.1 Výkonnosť ekonomiky
2.2.2 Cenový vývoj
2.2.3 Zahraničný obchod a mena
2.2.4 Verejné financie
2.2.5 Trh práce a sociálna situácia

2.3 Školstvo a vzdelávanie

2.3.1 Aktivity zdravotného charakteru vo sfére školstva

2.4 Hodnotenie reformnej atmosféry

2.4.1 Opatrenia v oblasti hospodárskeho a politického vývoja
2.4.2 Opatrenia v oblasti sociálnej politiky
2.4.3 Opatrenia v oblasti vzdelávania
2.4.4 Opatrenia v oblasti zdravotníctva

2.5 Ľudský rozvoj a zdravie

2.5.1 Základné ukazovatele ľudského rozvoja
2.5.2 Zdravie a ľudský rozvoj

3. Zdravie na Slovensku

3.1 Zdravotný stav populácie

3.1.1 Demografické predpoklady
3.1.2 Dĺžka života obyvateľov SR
3.1.3 Analýza štruktúry úmrtnosti
3.1.4 Chorobnosť obyvateľstva

3.2 Determinanty zdravia

3.2.1 Demografická skladba obyvateľstva
3.2.2 Životný štýl, stravovanie
3.2.3 Vzdelanie
3.2.4 Zamestnanosť

3.2.5 Životné prostredie
3.2.6 Bývanie
3.2.7 Demokratická stabilita a zdravie
3.2.8 Služby zdravotníckeho systému

3.3 Zdravotná starostlivosť

3.3.1 Práva pacientov
3.3.2 Hlavné problémy slovenského zdravotníctva a analýza ich príčin
3.3.3 Dôsledky neriešenia problémov v zdravotníctve

4. Vízia zdravia pre Slovensko

4.1 Závery

4.2 Vízia zdravia

4.2.1 Nezdravotnícke opatrenia
4.2.2 Reforma zdravotníctva

Zoznam použitej literatúry

Štatistická príloha

Ukazovatele ľudského rozvoja
Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení

Index ľudského rozvoja

Rodovo-rozlíšený index rozvoja

 

AUTORSKÝ KOLEKTÍV

Na príprave publikácie autorsky spolupracovali

Emília Beblavá, Transparency International Slovensko
Alexandra Bražinová, Ministerstvo zdravotníctva SR
Emil Ginter, Ústav preventívnej a klinickej medicíny
Gabriel Guliš, Trnavská univerzita
Mikuláš Huba, Slovenská akadémia vied, Spoločnosť pre trvale udržateľný život
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela
Peter Pažitný, M.E.S.A. 10
Eugen Plačintár, Štatistický úrad SR
Vladislav Rosa, Štátna školská inšpekcia
Darina Sedláková, Svetová zdravotnícka organizácia – Regionálny úrad pre Európu
Martin Sirák, Centrum pre hospodársky rozvoj
Soňa Szomolányi, Univerzita Komenského v Bratislave
Luboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj
Dušan Zachar, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Rudolf Zajac, Tatra-Alpine
Daniela Zemanovičová, Transparency International Slovensko

(V uvedených inštitúciách pôsobili autori v čase prípravy autorských príspevkov v r. 2001-2002.)

 

RECENZENTI

Pripomienkami a návrhmi pri finalizácii správy významne pomohli

PhDr. Peter Goliáš, INEKO
Dr. Andrey Ivanov, UNDP
Ing. Anton Marcinčin, Ph.D., Svetová banka
Doc. MUDr. Martin Rusnák, CSc., Medzinárodná spoločnosť pre výskum mozgovej traumy

Poďakovanie za pomoc v príprave správy patrí nasledovným osobám a inštitúciám

Kolektív UNDP RBEC, osobitne Andrey Ivanov, Rastislav Vrbenský, Juliette Hage; Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy; Nadácia Friedricha Eberta, zastúpenie v SR; Štatistický úrad SR; Kristína Mesková; Lucia Vagačová; Milan Velecký; ostatní jednotlivci a organizácie, ktorí priamo alebo nepriamo pomohli v príprave a vydaní publikácie.

Osobitné poďakovanie koordinátora patrí pánovi Shiva Kumar z UNDP.

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010