Slovensky


EnglishProjekty

CPHR v médiách

Publikácie 

Sponzori / Partneri

Iné aktivity

 
 

Rozšírenie EÚ: Dopady na obchodnú bilanciu

Phare Ace P97-8134-R

 

Koordinátor projektu: Pavlos Karadeloglou, Bank of Greece

Doba trvania projektu: júl 1999 - apríl 2001

Partnerské krajiny
Grécko
Veľká Británia
Holandsko
Maďarsko
Česká republika
Poľsko
Slovenská republika

Sumár: Projekt bol zameraný na zhodnotenie dopadov pridruženia k EÚ na vonkajšie postavenie štyroch tranzitívnych ekonomík (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko) na základe sektorových analýz a ekonometrických modelov. Cieľom projektu bola aj projekcia efektov vstupu do EÚ z hľadiska zahranično-obchodnej výmeny a konkurencieschopnosti obstáť na jednotnom európskom trhu. Projekt navrhol odporúčania so zreteľom na nástroje fiškálnej, menovej a iných politík.

Hlavné aktivity: Projekt pozostával z organizácie 5 workshopov (Frankfurt, Varšava, Leuven, Frankruft, Budapešť) a prípravy 2 hlavných výskumných prác každým zúčastneným partnerom. Slovenské príspevky "Vplyvy európskej integrácie na obchod: prípad Slovenskej republiky" a "Sektorálna analýza zahraničného obchodu SR" boli publikované v spoločnom zborníku na záver projektu.

Trade Effects of Eu Integration: the Case of the Slovak Republic

Sectoral Analysis of the Slovak Foreign Trade

 Contact

Projects

Publications

Sponsors / Partners

Other Activities

 

© CPHR 1996 - 2010