CPHR V DENNEJ TLAČI

31.08.2002 - SME

Byty musia pritiahnuť súkromný sektor

Je zbytočné hovoriť o tom, koľko chce vláda alebo tá-ktorá strana postaviť bytov, a zdá sa, že väčšina politických subjektov od toho už upustila. Ak chceme hovoriť o účasti štátu na bytovej výstavbe, tak je namieste skôr výraz podpora bytovej výstavby.

Štát totiž výstavbu bytov väčšinou podporuje, byty vo vlastnej réžii stavia iba v obmedzenom množstve formou obecných a štátnych bytov. Prioritou bytovej politiky štátu by však mala byť najmä príprava podmienok priaznivých pre účastníkov bytovej výstavby.

Slovenský fond rozvoja bývania, štátna prémia k stavebnému sporeniu alebo podpora hypotekárnych úverov? Všetky tri formy sa v určitej fáze osvedčili a na Slovensku sú stále piliermi verejnej podpory financovania bývania. Ak chce štát podporovať financovanie bytovej výstavby, mal by to robiť efektívne, lebo verejných prostriedkov bude vždy nedostatok. Preto je bez dobrých analýz nákladov a prínosov odvážne a možno aj nezodpovedná rozhodovať o existencii alebo zániku tej či onej formy podpory. Kvalitné analýzy, ktoré nám ukážu, či má význam dávať štátnu podporu tzv. priateľským sporiteľom, či je filozofia závislosti fondu rozvoja bývania na štátnom rozpočte udržateľná, či je efektívnejšie dotovať úroky na hypotéky alebo zaviesť daňové úľavy stavebníkom, na Slovensku akútne chýbajú.

Realita je však taká - a skúsenosti zo zahraničia to potvrdzujú - že bytová výstavba prekvitá len vtedy, ak je atraktívna pre súkromný sektor a súkromný kapitál. To však súvisí aj s celkovým rozvojom ekonomiky a podnikateľského prostredia, s rozvojom kapitálového trhu, úrovňou daňového a odvodového zaťaženia, atď.

Financovanie bytovej výstavby je iba jedna oblasť bytovej politiky, i keď bezpochyby prioritná. Omnoho menej sa však hovorí o neatraktívnych problémoch, ktoré náklady na bytovú výstavbu zbytočne zvyšujú. Neefektívne a netransparentné katastrálne úrady, problematické vyňatie pôdy z pozemkového fondu na stavebné účely, monopolné praktiky správcov inžinierskych sietí, komplikovaná administratíva okolo stavebných povolení a stavebného konania, ale aj zabrzdené zreálnenie cien v bývaní (deregulácia), to sú všetko bariéry oživenia bytovej výstavby.

Na Slovensku žiadnu novú bytovú politiku nevymyslíme. Po rozumy netreba ďaleko chodiť, stačí sa pozrieť do krajín so zdravými bytovými sektormi a učiť sa. Tam, kde sa to darí, je to predovšetkým zásluhou:

- ochrany vlastníckych práv (napr. vo vzťahu prenajímateľ - nájomca)
- vytvorenia stabilných zdrojov financovania (najmä dlhodobých - hypotéky a obdobné schémy)
- adresnej podpory tých, čo ju naozaj podporujú (zjednodušenie neprehľadnej a duplicitnej sociálnej pomoci)
- motivačnej a transparentnej legislatívy (stavebná a katastrálna legislatíva, daňové a odvodové schémy)
- spolupráce verejného a súkromného sektora na rozvoji stavebných pozemkov a ich napojení na inžinierske siete
- podpory hospodárskej súťaže v sektore stavebníctva (napríklad verejné obstarávanie)
- fungujúcich inštitúcii riadenia sektoru bytovej výstavby (na národnej i miestnej úrovni).

ĽUBOŠ VAGAČ

 

© CPHR 1996 - 2000