CPHR V DENNEJ TLAČI

05.05.2000 - PRÁCA

Ukážka rozmotávania netransparentného klbka
Predstaviteľky TIS Emilia Sičáková a Daniela Zemanovičová k predaju VSŽ

KLÁRA GORSMANNOVÁ


Organizácia Transparency International. Slovensko vypracovala pre vládu návrh národného protikorupčného programu. Spýtali sme sa preto jej predstaviteliek - Emílie Sičákovej a Daniely Zemanovičovej, na ich názor, prípadne zistenia alebo výsledky prieskumu o predaji VSŽ. Bol teda transparentný?


,,TIS nerobila prieskum o situácii vo VSŽ, preto nemáme informácie o tom, aké je presné rozloženie akcionárov, ich personálne prepojenia ani podmienky vstupu zahraničného investora. Môžeme sa k vašej otázke vyjadriť iba na základe dostupných informácií," uviedli predstaviteľky TIS pre PRÁCU. ,,VSŽ sú ukážkou, ako sa netransparentná privatizácia a netransparentné prostredie, ktoré v SR v minulosti vzniklo, ťažko rozmotáva a aké má negatívne následky. Výkon akcionárskych práv nových vlastníkov priviedol jeden z kľúčových podnikov v regióne k úpadku a reálnej hrozbe bankrotu. Preto jediným reálnym riešením je nájdenie strategického investora, ktorý zabezpečí fungovanie podniku. Zabezpečenie uvedeného je komplikované aj
tým, že v súčasnosti nie sú jasne definovaní skutoční akcionári podniku a ich záujmy. Pre podnikanie je dôležité, aby kroky vlády, ale aj aktivity súkromných spoločností, boli transparentné. Pretože taký veľký podnik ako VSŽ ovplyvňuje širšie okolie, nielen akcionárov, ale aj zamestnancov, dodávateľov, odberateľov a občanov daného regiónu. Štát vo vzťahu k tejto spoločnosti v súčasnosti vystupuje vo viacerých polohách (cez vzťahy bánk s majetkovou účasťou štátu, ako veriteľ vo vzťahu k nesplácaným záväzkom a v neposlednom rade naňho vplyvajú dôsledky prepúšťania, nezamestnanosti, ale je zodpovedný aj za integrovanie SR do
medzinárodných štruktúr).


V týchto súvislostiach sú pre občana dôležité najmä informácie o vplyvoch prípadného rozhodnutia štátu o odpustení jednotlivých záväzkov VSŽ. O tom by podľa nášho názoru mala vláda občanov informovať a rozhodnutie zdôvodniť. Nejasnosti, ktoré vznikajú vo vzťahu k VSŽ vznikli aj preto, že štát nezverejnil memorandum, podpísané s prípadným zahraničným investorom a nevysvetlil dôvod, prečo súhlasil s priamym výberom. Je v záujme Slovenska (a dúfajme, že aj vlády) takéto kroky, ktoré majú vplyv na širšie okolie podniku zdôvodniť, pretože on má vo VSŽ obhajovať záujmy nás, občanov. Samozrejme, je možné diskutovať o tom, že časť informácií má charakter obchodného, resp. štátneho tajomstva," dozvedáme sa z vyjadrenia E. Sičákovej a D. Zemanovičovej. Obe predstaviteľky TIS dodávajú, že aj pre budúcnosť je poučením, že informovanie verejnosti môže predísť spochybňovaniu postupov vlády. Veľmi jasne sa ukazuje, že potrebujeme zákon o slobodnom prístupe k informáciam, ktorý by umožnil občanom získať aj v takýchto prípadoch potrebné informácie. TIS sa orientuje predovšetkým na presadenie takýchto systémových zmien, ktoré plošne riešia problémy.

 

© CPHR 1996 - 2000