CPHR V DENNEJ TLAČI

29.05.2000 - NOVÝ ČAS

Je premiérov ekonomický optimizmus namieste?

Po ostatnom zasadnutí vlády sa premiér Dzurinda pochválil ekonomickými výsledkami, ktoré SR dosiahla za posledné mesiace. Deficit hospodárenia štátneho rozpočtu je ku koncu mája iba 1,2 mld. korún (vlani 7,8 mld.). Poukázal aj na nižšiu zahraničnú zadlženosť, ktorá v januári 2000 predstavovala 10,5 mld. dolárov (vlani 12 mld. dolárov). Ako ďalší pozitívny signál našej ekonomiky vyzdvihol aprílové pozitívne saldo obchodnej bilancie. Poukázal na nulovú aprílovú medzimesačnú infláciu v porovnaní s cenovou úrovňou v marci. Aprílový pokles miery nezamestnanosti (čiastočne sezónny) je tiež podľa premiéra výraznejší ako vlani. Zaujímalo nás, či je premiérov optimizmus opodstatnený, a preto sme sa predsedu Centra pre hospodársky rozvoj Eugena Jurzycu spýtali:

• Ako hodnotíte ekonomické úspechy Slovenska za posledný mesiac, ktoré vyzdvihol premiér Dzurinda?


- Záporné saldo zahraničného obchodu klesá dlhodobo a tento jav možno považovať za znak stabilizácie slovenskej ekonomiky. Aj štátny rozpočet sa vyvíja priaznivejšie a je teda stabilizujúcim prvkom. Pre občana je však rozhodujúci stav verejných financií, to znamená stav všetkých subjektov, ktorých zlé hospodárenie
zaplatí nakoniec on (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, štátne fondy a dokonca čiastočne aj STV či niektoré banky). Potrebné zmeny nutné pre naštartovanie a udržanie hospodárskeho rastu sa rodia pomalšie. Zatiaľ sa podarilo znížiť dane, čiastočne zmeniť regulované ceny, začať ozdravovať banky, čiastočne zlepšiť imidž krajiny v zahraničí, či prijať zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Väčšina zložitých zmien na nás ešte len čaká. Možno teda konštatovať, že slovenská ekonomika sa postupne stabilizuje a že došlo zatiaľ vo
veľmi obmedzenej miere k vytvoreniu predpokladov pre hospodársky rast.

• Možno výsledky za jeden mesiac považovať za hodnotiace kritérium?


- Výsledky ekonomiky za jeden mesiac nemožno považovať za korektné hodnotiace kritérium kvality hospodárskej politiky. Treba skôr sledovať, ako sa hospodárstvo vyvíja dlhodobejšie a či vláda robí kroky, ktoré pozitívny trend udržia aj v budúcnosti. Podobne je to v živote: nie je rozhodujúce, či sa nám podarí jedna akcia, ale ako pracujeme na tom, aby sme boli dlhodobo úspešní. Zdá sa, že vláda dosiahla slušné výsledky v stabilizácii ekonomiky, ktorá je základom pre kvalitnú „prácu na sebe” - napr. pre reformy školstva, zdravotníctva, podnikateľského prostredia, sociálneho systému. Bude záležať na vláde, ako razantne sa do nich pustí, ale aj na nás občanoch, či ich budeme ochotní a schopní znášať.

(fur)

 

© CPHR 1996 - 2000